SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”
Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumi

Noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, vienotais reģistrācijas Nr.42803001859, ārstniecības iestādes kods 1300-64003, juridiskā adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, Latvija, LV 2012 (turpmāk – CENTRS) dāvanu karšu izmantošanas kārtību (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ir saistoši visiem Pircējiem un Lietotājiem.

 1. Definīcijas:

  • Dāvanu karte, Karte – Centra izdots bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kas, pēc pircēja vēlēšanās, ir anonīms maksājuma instruments ar unikālu numuru un kura ir paredzēta Centra sniegto pakalpojumu apmaksai atbilstoši Centra maksas pakalpojumu cenrādim.
  • Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja un Centra tiesības un pienākumus iegādājoties, izdodot, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Noteikumiem un CENTRA maksas pakalpojuma cenrāža.
  • Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Kartes palīdzību var apmaksāt pakalpojumus un tas ir norādīts uz Kartes.
  • Lietotājs –fiziska persona, kura izmanto Karti Centra pakalpojumu apmaksai.
  • Nominālvērtība – uz Kartes norādītā vērtība EUR, kuru Pircējs Kartes iegādes brīdī samaksā Centram un kas ir ekvivalenta Kartes kontā esošajai bezskaidras naudas summai.
  • Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas Karti (-es).
 2. Vispārējie noteikumi

  • Karte ir anonīma, taču pēc Pircēja vēlmes uz tās var tikt norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums.
  • Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no Kartes iegādes datuma. Kartes Lietošanas termiņš tiek norādīts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam uz Kartes uzrādītajam datumam (ieskaitot) CENTRA darba laika ietvaros.
  • Kartes minimālā nominālvērtība ir 10, - EUR. Kartes maksimāli pieļaujamā Nominālvērtība nav noteikta. Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī.
  • Ar Karti var norēķināties tikai par CENTRA sniegtajiem pakalpojumiem.
  • Karti var izmantot vairāku CENTRA pakalpojumu apmaksai tās Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.
 3. Karšu iegāde

  • Kartes var iegādāties CENTRA reģistratūrā, elektroniski, izmantojot mājaslapu www.jaunkemeri.lv vai, nosūtot Kartes pieprasījumu uz e-pastu [email protected]. Kartes var iegadāties gan fiziska, gan juridiska persona. Kartes pēc Pircēja pieprasījuma var tikt nosūtītas uz e-pastu, kuru ir norādījis pats Pircējs, vai ar pasta starpniecību uz pasta adresi, kuru norādījis Pircējs. Pasta pakalpojumu maksa tiek pievienota rēķinam.
  • Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic maksa apmērā, kas ekvivalenta pilnai Kartes Nominālvērtībai. Samaksa veicama skaidrā naudā, ar maksājuma karti vai internetbankas starpniecību. Skaidrā naudā var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo vērtību līdz EUR 400,00 (četri simti eiro), iegādājoties Dāvanu kartes par lielāku kopējo nominālvērtību, norēķini, kas pārsniedz norādīto summu, ir jāveic ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām dāvanu kartēm, čekiem vai tml.
  • Pēc Kartes Nominālvērtības apmaksas Karte tiek aktivizēta brīdī, kad apmaksa par tās iegādi ir ienākusi CENTRA bankas kontā vai CENTRA kasē. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās uzrakstītu Nominālvērtību. Ja Kartes apmaksa tiek veikta CENTRA kasē, tad kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma čeks.
  • Juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas iegādāties Kartes kā vairumpircējs vēršas CENTRA administrācijā ([email protected], tālrunis + 371 67733242, 67733522, 26386222) un noslēdz atsevišķu Karšu pirkuma līgumu, kurā tiek definēts Karšu iegādes mērķis.
  • Gadījumos, kad Karte ir iegādāta klātienē, Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes iemaksas čekā norādītā Nominālvērtība un, vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms CENTRAM. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes apmaksas čekā. Gadījumos, kad karte ir iegādāta elektroniski, par noteicošo ir uzskatāms internetbankas maksājuma uzdevumā norādītā Kartes Nominālvērtība.
  • Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs dokuments, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums. To nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā.
  • Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem.
 4. Pircēja identifikācija

  • CENTRAM pirms Kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesības veikt Pircēja identifikāciju normatīvajos aktos un CENTRA klientu identifikācijas procedūrās noteiktajā kārtībā, kā arī atteikties izsniegt Karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama.
 5. Atteikuma tiesības

  • Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kartes iegādes dienas, ja Kartes izmantošana šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav uzsākta. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Karti jānosūta uz CENTRA juridisko adresi.
 6. Pircēja un Lietotāja tiesības un pienākumi

  • Karti nav iespējams apmainīt pret naudu.
  • Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.
  • Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas brīdi.
  • Pircējam/Lietotājam ir pienākumus savlaicīgi sazināties ar CENTRU par plānotajiem pakalpojuma saņemšanas laikiem un plānoto pakalpojuma apjomu (Stacionārie un ambulatorie pakalpojumi – tālrunis + 371 67733242, 67733522, 26386222; Fitnesa centra pakalpojumi – tālrunis +371 67733545, 26646022).
  • Pircējs/Lietotājs ir informēts, ka CENTRAM ir tiesības atsevišķu pakalpojumu saņemšanai pieprasīt ārsta nosūtījumu. Tāpat Pircējs/ Lietotājs apzinās, ka CENTRA sniegto pakalpojumu klāstā var būt pakalpojumi, kuru nodrošināšana ir atkarīga no Pircēja/Lietotāja veselības stāvokļa un medicīnisko kontrindikāciju neesamības.
  • Pircējam/Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti CENTRĀ tās Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr darījumu kopsumma nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.
  • Pircējs ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un saprot, ka CENTRAM ir tiesības pieprasīt Pircēja identifikāciju gadījumos, kad CENTRAM ir pamats uzskatīt, ka Pircējs un/vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu.
  • Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem.
  • Lietotājam un/vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas kartes nomaiņu pret jaunu Karti ar tādu atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai Kartei, ja Lietotājs un/vai Pircējs ir iesniedzis pieteikumu Kartes aizvietošanai, uzrādot kartes iegādes darījuma apliecinošo dokumentu. CENTRAM ir tiesības atteikt Kartes aizvietošanu, ja Kartes Lietotāja un/vai Pircēja norādītā informācija ir neatbilstoša vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās nozaudēšanai vai nozagšanai.
 7. Pirkumi ar Karti

  • Karti ir iespējams lietot darījumiem uzreiz pēc tās iegādes, ja Karte iegādāta CENTRA kasē, citos gadījumos ar brīdi, kad maksa par Kartes iegādi ir ieskaitīta CENTRA bankas kontā.
  • Apmaksu ar Karti veic, iesniedzot Karti CENTRA darbiniekam pirms darījuma veikšanas.
  • CENTRS nepieņem karti darījumu veikšanai, ja Kartes konta atlikums ir ekvivalents EUR 0,00, tai ir beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta vai tās lietošana ir ierobežota sakarā Kartes paziņošanu par nozagtu vai nozaudētu
  • Ja Kartes kontā nav pietiekams atlikums darījuma veikšanai, Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību.
  • CENTRS var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota. Pastāvot šādām aizdomām, CENTRS var aizturēt Karti.
 8. Pārskati par darījumiem ar Karti

  • Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem darījumiem Lietotājs var pieprasīt CENTRA Rezervācijas nodaļā, iesniedzot iesniegumu. Lietotājs atbildi saņem 5 (piecu) darba dienu laikā.
  • Pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski (ir derīga bez paraksta un zīmoga) vai papīra formātā.
 9. Karšu papildināšana

  • Kartes Nominālvērtība Kartes aktivizēšanas brīdī tiek fiksēta, un pēc Kartes iegādes to nav iespējams papildināt.
  • Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.
 10. Kartes atjaunošana vai aizvietošana

  • Kartes lietošanas termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām. Tas ir iespējams tikai gadījumos, kad CENTRS Lietošanas termiņa nokavējumu atzīst par objektīvu un tādu, kas ir iestājies no Lietotāja neatkarīga iemesla dēļ.
  • Šajos Noteikumu punktos minētajos gadījumos Lietotājam ir jārīkojas šādi:

   • Jāiesniedz rakstisks iesniegums brīvā formā, motivējot aizvietošanas vai atjaunošanas pieteikumu;
   • Lietotājam, kas iesniedz iesniegums, obligāti jānorāda sava kontaktinformācija, lai CENTRS var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi saistībā ar iesniegumu;
   • CENTRS izskata pieteikumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgo iesniegumu ir saņēmis;
   • Pēc lēmuma pieņemšanas CENTRA darbinieks sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza iesniegumu, un vienojas par Kartes aizvietošanas kārtību vai paziņo Kartes aizvietošanas atteikumu.
  • Bojāta Karte netiek aizvietota ar jaunu Karti, ja tiek konstatētas viltojuma pazīmes.
  • Objektīvu iemeslu gadījumā, bojāto Karšu aizvietošana ar jaunām Kartēm tiek veikta CENTRA administrācijā, iesniedzot bojāto Karti un uzrādot Kartes iegādi apliecinošo dokumentu.
 11. Pretenzijas

  • Jebkādas pretenzijas par Kartes iegādi un darījumiem ar Kartēm Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, Kartes numuru, darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.
  • Pretenzijas var iesniegt:

   • Rakstot uz e – pastu [email protected];
   • Nosūtot ierakstītu vēstuli uz CENTRA juridisko adresi: Kolkas iela 20, Jūrmala, Latvija, LV 2012;
   • Ierodoties CENTRĀ: Kolkas ielā 20, Jūrmalā.
  • Pretenzijas par darījumiem tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Cita satura pretenzijas, kas saistītas ar Kartes iegādi vai tās lietošanu, (tādas, kurās netiek apšaubīti darījumi) tiek izskatītas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
  • Pretenzijas, kuras neatbilst Noteikumu prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos noteiktajos gadījumos pretenzijai jāpievieno Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.
  • Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un darījumu veikšanas.
  • Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti CENTRA izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par darījumiem un Karšu atlikumiem.
  • Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad CENTRS vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai atlikumu vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas atbilst par pamatoti atlīdzināmajai summai.
 12. Strīdus izskatīšana un piemērojamais likums

  • Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Ja Pircējs nav apmierināts ar CENTRA lēmumu, kas pieņemts pretenzijas izskatīšanai gaitā, Pircējs var griezties Patērētāju aizsardzības centrā.
  • Visi strīdi, kas CENTRAM, Pircējam un/vai Lietotājam rodas sakarā ar Kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.
 13. Noslēguma noteikumi

  • Veicot samaksu par Karti/ēm, Pircējs noslēdz Dāvanu kartes līgumu, ar šo brīdi Pircējam ir saistoši CENTRA Dāvanu kartes līguma noteikumi, tai skaitā Noteikumi, Pircējs ar šādām darbībām apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu karšu līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt.
  • Dāvanu kartes līgums ir spēkā tikmēr, kamēr Kartei ir derīgs lietošanas termiņš. Kartes lietošanas termiņam izbeidzoties, izbeidzas arī attiecīgās Dāvanu kartes līgums.
  • CENTRS ir tiesīgi veikt Pircēju un/vai Lietotāju personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c). Datu apstrādes mērķis ir Pircēju uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, Pircējs piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegto datu pareizumu, informācijas un paustās gribas patiesumu.
  • CENTRS ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas CENTRA interneta mājas lapā.